flyerArtikel 1: Organisator

Het bedrijf Mondelez Nederland Services B.V., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Wilhelminadijk 110, 4903 RA Oosterhout, Nederland (hierna: de "Organisator") organiseert een Wedstrijd met verplichting tot aankoop, getiteld "Prince Actie Hoogvliet 2016" (hierna: de "Wedstrijd").


Artikel 2:Ondersteuning van de wedstrijd

De wedstrijd zal worden georganiseerd van 07/03/2016 tot en met 25/03/2016 en zal worden bekend gemaakt door middel van actiecommunicatie in 66 Hoogvliet winkels.


Artikel 3:Voorwaarden voor deelname

De wedstrijd staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon (vanaf de datum van deelname aan de wedstrijd) wonend in Nederland met uitzondering van de personeelsleden van de Organisator, alsmede personeelsleden van elke entiteit die direct of indirect betrokken is bij het ontwerp, de planning, de uitvoering en/of het beheer van de Wedstrijd.


Artikel 4:De winprijs

4.1 : Definitie van de prijs en bepaling van de winnaar

De te winnen prijs: Één midweek of weekend (m.u.v. vakanties en feestdagen) voor 4 tot 6 personen in een 4-, 5- of 6-persoons Comfort cottage in Center Parcs Het Meerdal of Limburgse Peel met onbeperkt toegang tot Attractiepark Toverland,
- Te Center Parcs Het Meerdal, Laagheideweg 11, 5966 PL, America, Nederland, óf te Center Parcs Limburgse Peel, Peelheideweg 25, 5966 PJ, America, Nederland.
- Te Attractiepark Toverland , Toverlaan 2, 5975 MR Sevenum.

De winprijs dient binnen één jaar te worden geclaimd.

De totale geschatte commerciële waarde van het verblijf in Center Parcs met tijdens verblijf onbeperkt toegang tot Attractiepark Toverland is €1354,-.

De winnaar van het weekend of midweek in Centerparcs met tijdens verblijf onbeperkt toegang tot Attractiepark Toverland zal worden bericht en/of op de hoogte worden gebracht van hun overwinning via e-mail en/of telefoon binnen ongeveer 2 weken na de einddatum van de wedstrijd.


4.2 : Details van de prijs

De prijs kan niet worden gewijzigd of ingewisseld voor geld en wordt niet gerestitueerd.

Als de winnaar van de winprijs zoals omschreven in artikel 4.1 aanvullende diensten wenst die niet opgenomen zijn in de beschrijving van de prijs of als de diensten gekozen door de winnaar overeenstemmen met een commerciële waarde die hoger ligt dan aanvankelijk gepland door de Organisator, dan zullen de extra kosten exclusief persoonlijk ten laste worden gelegd van de winnaar.

De waarde van de prijs wordt bepaald op het moment van opstelling van dit reglement, en kunnen niet het onderwerp zijn van een geschil over de evaluatie ervan. De huidige prijzen kunnen niet financieel worden vergoed, geruild of geretourneerd om welke reden dan ook.

De Organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, te allen tijde, de prijs te vervangen door een prijs van een gelijkwaardige commerciële eenheidswaarde en met gelijkwaardige kenmerken.


Artikel 5:Voorwaarden en bepaling van de winnaar


1) DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

Om deel te nemen aan de wedstrijd volstaat het om:

  • - 2 Prince actieproducten te kopen in een deelnemende Hoogvliet winkel
  • - De actieflyer volledig in te vullen en twee geldige Prince barcodes op te plakken.
  • - De actieflyer op te sturen naar Prince Actie Hoogvliet – antw.nr. 10036 – 4900 VB, Oosterhout, Nederland (postzegel niet nodig) uiterlijk 25 maart 2016 (deze dient uiterlijk 26 maart 2016 ontvangen te zijn)

In het belang van de vertrouwelijkheid zal geen verzending of telefonische communicatie gebeuren van de lijst van de gegevens van de winnaar.


2) SELECTIE VAN DE WINNAAR

De selectie van de winnaar gebeurd als volgt:

  • - Alle volledig ingevulde en met twee geldige Prince barcodes actieflyers zullen worden meegenomen in de selectie.
  • - Uit alle geldige actieflyers wordt de winnaar geselecteerd op basis van de meest originele slagzin.


De beoordeling zal door een jury plaatsvinden bestaande uit 3 leden (3 personeelsleden van Mondelez Nederland Services B.V.).
Over de selectie van de winnaar kan niet worden gecorrespondeerd.


Artikel 6:Reglement

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.


Dit wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd op de website www.luprince.nl/actiehoogvliet of worden verkregen op eenvoudig verzoek, gericht aan:


Prince Actie Hoogvliet
Antwoordnummer 10036
4900 VB Oosterhout


Dit verzoek moet met vermelding van de juiste naam en adresgegevens van de deelnemer opgestuurd worden. (postzegel niet nodig)


6.1. Iedere vorm van correspondentie of communicatie over deze wedstrijd (per brief, fax, email of telefoon), tenzij het versturen van dit reglement en de uitwisselingen met de winnaar, is uitgesloten. .


6.2. De Organisator mag het reglement te allen tijde wijzigen en hoeft dit dan gewoonweg op de website van www.luprince.nl/actiehoogvliet te vermelden. Op deelnemers die al aan de wedstrijd hadden deelgenomen vóór de eventuele wijziging van de voorwaarden van de koopactie, blijven de ‘oude’ voorwaarden van toepassing en gelden de gewijzigde voorwaarden niet.


Artikel 7:Beperking van aansprakelijkheid

7.1 De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen die inherent zijn aan de internetverbinding, telefonische communicatie, verkeerd geadresseerde post of enig ander probleem dat niet te wijten is aan hem en optreedt tijdens de duur van de Wedstrijd.


7.2 Indien de gegevens van een winnaar onbruikbaar zijn of indien de winnaar niet kan worden geïdentificeerd op naam of adres, of telefoonnummer, dan is het niet de taak van de Organisator om verder onderzoek te doen om de onbeschikbare winnaar te vinden, die noch zijn/haar prijs, noch enige vergoeding of schadeloosstelling zal ontvangen.


7.3 De winnaar wordt via e-mail en/of telefoon op de hoogte gebracht van het weekend/midweek Centerparcs met toegang tot Attractiepark Toverland.
In het geval dat de winnaar het inschrijfformulier niet correct heeft ingevuld met hun contactgegevens zullen zij worden geacht afstand te hebben gedaan van hun prijs. De prijs zal niet worden toegekend en zal in geen geval later kunnen worden geclaimd, maar zal eigendom blijven van de Organisator.


7.4 In het geval van een uitdrukkelijke verklaring van afstand van de winnaar met betrekking tot de prijs, zal deze laatste worden bewaard door de Organisator en kan ze worden gebruikt als onderdeel van een latere actie, als de aard van de prijs dat toelaat, en zonder dat er daardoor aansprakelijkheid wordt opgelopen door de Organisator.


7.5 De winnaar moeten alle eventuele belastingen of heffingen betalen, zoals opgelegd door de belastingautoriteiten van hun verblijfsland, uitgezonderd de kansspelbelasting.

7.6 Alleen de winnaar[s] is (zijn) volledig verantwoordelijk voor het gebruik van haar/zijn/hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaar(s) zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.


Artikel 8:Diskwalificatie

De deelnemers machtigen alle controles betreffende hun identiteit, leeftijd, adres en telefoonnummer in het kader van de wedstrijd. Elke deelname die niet conform is aan het huidige reglement, onvolledig of met onjuiste gegevens, zal als ongeldig worden beschouwd.


Artikel 9: Overmacht

De Organisator zal niet aansprakelijkheid kunnen worden gesteld als, in geval van overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn controle waar de omstandigheden dit vereisen, hij wordt vereist het de wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, te melden, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen de voorwaarden.

Hij behoudt zich in alle gevallen de mogelijkheid voor om de periode van deelname uit te breiden


Artikel 10:Vrijwaring van aansprakelijkheid

De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele incidenten of ongevallen die zich kunnen voordoen van de winnaar tijdens het gebruik en/of het genot van de prijs.


Artikel 11: Toestemming van het gebruik van namen, adressen en foto's van de winnaar/deelnemers.

Onder voorbehoud van het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming van de meerderjarige deelnemer of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige deelnemer, kan de Organisator de naam, het adres en de foto van de winnaar gebruiken voor publicitaire doeleinden, zonder dat dit hen een recht op vergoeding of elk ander voordeel ander dan de overdracht van hun prijs biedt.

De gegevens van de deelnemers zullen worden gebruikt om het te informeren over het einde van de wedstrijd en te bedanken voor de deelname.


Artikel 12:Rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten

In overeenstemming met de wetgeving betreffende intellectuele eigendom, auteursrecht, is het gebruik van alle of een deel van de elementen van de intellectuele eigendomsrechten of beschermd door het auteursrecht gereproduceerd in het kader van de wedstrijd, ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.


Artikel 13:Toepasselijk recht en geschillen

De wedstrijd is onderworpen aan het Nederlandse recht. Elk geschil betreffende de interpretatie van het reglement en/of de gevallen die niet onder dit reglement vallen zullen het onderwerp zijn van een minnelijke schikking. Voor geschillen die verband houden met de toepassing van dit reglement is de rechtbank van Breda bevoegd.


Artikel 14:Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die door de deelnemers zijn verstrekt zijn onderworpen aan een verwerking van gegevens ten behoeve van het beheer van de Wedstrijd en zijn bestemd voor het bedrijf Mondelez Nederland Services B.V.. De deelnemer heeft ten allen tijde het recht zijn/haar toestemming voor verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in te trekken. In geval van intrekking van toestemming voordat een winnaar is gekozen, komt de deelnemer niet langer in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd en zal de Organisator de persoonsgegevens van de deelnemer niet verder verwerken. De deelnemer heeft eveneens het wettelijke recht om kosteloos, één keer per kalenderjaar en na een geschreven en ondertekend verzoek gericht aan de Organisator, met als referentie ‘Prince Actie Hoogvliet 2016’, in kennis te worden gesteld van de bij de Organisator in bezit zijnde persoonsgegevens van hem/haar en over de manier waarop deze gegevens worden verwerkt. De deelnemer heeft eveneens het recht te verzoeken om correctie van de door de Organisator te verwerken persoonsgegevens.